Obchodné podmienky

Reklamačný poriadok spoločnosti Lurudan reality s.r.o.

 • Klient uplatňuje prípadné reklamácie (ústne / písomné) v realitnej kancelárii v ktorej mu boli služby poskytnuté, to jest v LURUDAN Reality, s.r.o., Rázusova 51, 977 01 Brezno.
 • Realitnou kanceláriou LURUDAN Reality, sa rozumie LURUDAN s.r.o., Hlavná 166/151, 976 56 Pohronská Polhora, IČO: 46 300 635, DIČ: …….., Zapísaná v OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21944/S, mobil: 0907 314 443, 0949 802 349, 0910 552 425, e-mail: lurudanreality@gmail.com
 • Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej realitná kancelária LURUDAN Reality, s. r. o. poskytuje realitné služby. Ak klient usúdi, že služby poskytované realitnou kanceláriou LURUDAN Reality, s.r.o. sú nevyhovujúce alebo bude mať k vykonávaniu obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť tieto svoje výhrady (ďalej len „reklamácie“) v realitnej kancelárie LURUDAN Reality, s.r.o.
 • V prípade ústnej sťažnosti zákazníka garantuje LURUDAN Reality, s.r.o., že bude na sťažnosť reagovať do 48-ich hodín od jej prijatia, pričom reklamácia bude prehodnotená a vybavená do piatich pracovných dní od jej doručenia. LURUDAN Reality, s.r.o. spíše Protokol o reklamácii
 • Klient má právo na kópiu reklamačného protokolu
 • Na základe protokolu o reklamácii bude reklamácia riešená priamym nadriadeným pracovníkom osoby, prípadne majiteľom spoločnosti LURUDAN Reality, s.r.o., ktorej služby klient reklamuje
 • Každá reklamácia je vybavená bez zbytočného odkladu a klient je bezodkladne informovaný o výsledku reklamačného konania
 • Reklamáciu môže realitná kancelária LURUDAN Reality, s.r.o. uznať ako oprávnenú alebo neoprávnenú
 • V prípade uznania reklamácie vzniká klientovi nárok na bezplatnú nápravu stavu, ktorý vznikol v dôsledku reklamovanej služby, prípade na zľavu z ceny poskytnutých služieb. Týmto nie je dotknutá zákonná možnosť uplatnenia nároku na úhradu preukázanej škody súdnou cestou. Pokiaľ realitná kancelária LURUDAN Reality, s.r.o. uzná reklamáciu za oprávnenú, vykoná na svoje náklady úkony, ktorými nežiaduci stav odstráni a poskytne klientovi náhradu. Náhradou sa rozumie predovšetkým možná zľava na poskytovaných realitných službách. Realitná kancelária LURUDAN Reality, s.r.o. založí kópiu reklamačného protokolu, vrátane informácie o vybavení reklamácie
 • Neuznané reklamácie oprávňujú klienta na podanie žiadosti o opätovné preskúmanie oprávnenosti reklamácie do rúk vedúceho organizácie (riaditeľa spoločnosti), ktorý reklamáciu znovu posúdi a svoje rozhodnutie, tiež bezodkladne, oznámi klientovi
 • Na základe zistení učinených z reklamačných protokolov vyvodzuje realitná kancelária LURUDAN Reality s.r.o. dôsledky, stanovuje metódy, návody a dáva pokyny, aby bolo možné predchádzať vzniku prípadných ďalších reklamácií
 • V prípade nespokojnosti klienta s vyššie opísaným spôsobom riešenia jeho reklamácie, sa môže klient obrátiť na príslušné orgány štátnej správy SR s odvolaním proti rozhodnutiu vedúceho LURUDAN Reality, s.r.o., kde bude realizácia reklamácie opätovne preskúmaná
 • Klient má právo uplatniť svoje sťažnosti na realitnú kanceláriu u Asociácie realitných kancelárií Slovenskej republiky, ktorej dozorná rada rieši sťažnosti klientov, týkajúce sa realitných kancelárií
 • Každá reklamácia, uplatnená na poskytnuté realitné služby v rámci LURUDAN Reality, s.r.o. podlieha vyššie popísanému systému reklamačného konania a pravidlám riadenia kvality v rámci LURUDAN Reality s.r.o.
 • Vedenie spoločnosti LURUDAN Reality, s.r.o. vyhodnocuje každú prijatú reklamáciu a vyvodzuje príslušné opatrenia na nápravu konkrétnej reklamácie vrátane metodiky systémového riadenia v záujme ochrany klientov a ďalšieho zvyšovania rozsahu, úrovne a kvality služieb, poskytovaných pod značkou kvality LURUDAN Reality, s.r.o. (vybavenie prípadnej reklamácie v časovom horizonte desiatich pracovných dní odo dňa zistenia)
 • Realitná kancelária LURUDAN Reality, s. r. o. zaisťuje ochranu poskytnutých osobných údajov klientov v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne v súlade so zákonom 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení
 • Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 9. mája 2016. Tento reklamačný poriadok môže byť zmenený iba spoločnosťou LURUDAN Reality, s.r.o.

Rudolf Švantner – konateľ LURUDAN Reality s.r.o.